‘ประยุทธ์’ เตรียม “พลิกโฉมประเทศไทย” เน้นเทคโนโลยี ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงทั่วประเทศ

ข่าวเด่น

‘ประยุทธ์’ เตรียม “พลิกโฉมประเทศไทย” เน้นเทคโนโลยี ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงทั่วประเทศ พร้อมรับข้อเสนอแนวทางพัฒนาประเทศของ วปอ. รุ่นที่ 63

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 ก.ย. 2564 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานรับฟังแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพของทั้งสามเหล่าทัพประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Virtual Presentation

โดยคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 63 ได้จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ความสำคัญใน 2 มิติ คือ 1.มิติความมั่นคง มุ่งเน้นการบริหารจัดการความมั่นคง เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ 2.มิติการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการปรับตัวให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศในด้านต่าง ๆ

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสถาบัน IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 28 จากทั้งหมด 64 ประเทศ ว่า มีอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่แล้ว การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจโดยธนาคารโลก ไทยอยู่ในอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศ จากเดิมที่อยู่อันดับที่ 27 ในปีที่แล้วโดยเป็นอันดับที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวหน้าในระดับสากลอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้มีการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุข และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 โดยระบุว่ารัฐบาลได้นำมาปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อเป็นรากฐานให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมเข้มแข็ง เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมในระยะยาว

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการผลักดันการพัฒนา 3 ประการ เพื่อสร้างโอกาสประเทศไทย ได้แก่ 1.เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของประเทศให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง จัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งในอนาคต ข้อมูลจะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและมีความสำคัญไม่ต่างจากทรัพยากรอื่นๆ

2.เร่งสร้างความแข็งแกร่งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจลงไปในระดับพื้นที่ เพิ่มสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy)

และ 3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ และต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร พัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ เพื่อเชื่อมโยงประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการอย่างแท้จริง

ในตอนท้าย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมประเทศว่า ต้องเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ โดยความปกติใหม่จะถูกแทนที่ด้วยความปกติถัดไป หรือที่เรียกว่า Next Normal ดังนั้น ต้องใช้โอกาสนี้พลิกโฉมประเทศไทย ยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทยให้มีธุรกิจที่มูลค่าสูงเกิดขึ้น (Unicorn) ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และขยายไปยังนานาประเทศด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศฯ วปอ. รุ่นที่ 63 ตรงกับนโยบายที่รัฐบาลได้ดำเนินการอยู่แล้ว และพร้อมจะรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศฯ วปอ. รุ่นที่ 63 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมประเทศรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสู่อนาคต

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *