ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมตำรวจ ต้องซื่อสัตย์สุจริต เป็นขรก.ที่ดี เริ่มวันนี้

ข่าวเด่น

ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมตำรวจ ต้องซื่อสัตย์สุจริต เป็นขรก.ที่ดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว, มุ่งผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพของงาน เริ่มวันนี้

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 1 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2564 ความว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กๆหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จึงได้กำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ไว้ 7 ข้อ ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ, ซื่อสัตย์สุจริต, กล้าตัดสินใจและยืดหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม, คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว, มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน, ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ, ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *