ชัยวุฒิ โว ป.ป.ช. ประกาศ กระทรวงดิจิทัลฯ แชมป์หน่วยงานโปร่งใสสุด

ข่าวเด่น

ชัยวุฒิ โว ป.ป.ช. ประกาศ กระทรวงดิจิทัลฯ แชมป์หน่วยงานโปร่งใสสุด ได้คะแนน 95.42 อยู่ในระดับ AA สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในระดับกระทรวง

30 ส.ค. 2564 – นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลปรากฏว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้คะแนน 95.42 อยู่ในระดับ AA และเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในระดับกระทรวง

ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ (สป.ดศ.) ได้คะแนน 94.69 เพิ่มขึ้นจาก 91.31 คะแนนเมื่อปี 2563 ขณะที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ก็มีคะแนนประเมินสูงกว่า 90 คะแนน ทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินของ ITA จะครอบคลุม 10 ด้าน โดยในส่วนของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในด้านการป้องกันการทุจริต อันดับรองลงมาคือ ด้านการเปิดเผยข้อมูล 99.41 คะแนน และด้านคุณภาพการดำเนินงาน 96.01 คะแนน

สำหรับการประเมิน ITA ในปีนี้ มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมินจำนวน 8,300 หน่วยงาน ผลการประเมินภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 81.25

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *